از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای اختلال اضطراب فراگیر

اضطراب فراگیر (GAD)

کمی درباره اضطراب فراگیر (GAD) بیشتر بدانیم. اضطراب فراگیر (GAD) : منظور از اصطلاح "حالت اضطرابی" عبارت است از اضطراب فراگیر (یا منتشری) که محدود به موقعیت های خارجی خاصی نباشد و در آن، رفتار اجتنابی پایدار و گسترده ای ...