از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
روانشناسان مرکز بینش

دکتر مسلم نوری

فاقد دیدگاه
ژیلا صابر

دکتر ژیلا صابر

فاقد دیدگاه
سهیلا سروش نیا

سهیلا سروش نیا

فاقد دیدگاه
شیما موسوی

شیما موسوی

فاقد دیدگاه
عاطفه درامامی

عاطفه درامامی

فاقد دیدگاه
فاطمه جعفرلو

فاطمه جعفرلو

فاقد دیدگاه
فرشته محمدی

فرشته محمدی

فاقد دیدگاه
فیاض احمدی

فیاض احمدی

فاقد دیدگاه
مریم کشاورز

مریم کشاورز

فاقد دیدگاه
مهدی عرب زاده

مهدی عرب زاده

فاقد دیدگاه

ندا افتخاری

فاقد دیدگاه
نفیسه محمدی

نفیسه محمدی

فاقد دیدگاه
نوشین اصلاحی

نوشین اصلاحی

فاقد دیدگاه
کیان سبکباری

کیان سبکباری

فاقد دیدگاه