از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای امواج قشر پیشانی

ذهن آگاهی

تمرین کوتاه ذهن آگاهی و تغییر تقارن امواج قشر پیشانی در جهت افزایش تنظیم هیجانات پژوهش های قبلی نشان داده اند که امواج آلفای در بخش چپ قشر پیشانی نشان با افکار نشخوارکننده و افسردگی در ارتباط اند و امواج ...