از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای در صحبت کردن با کودک بیشتر دقت کنید

در صحبت کردن با کودک بیشتر دقت کنید

در صحبت کردن با کودک بیشتر دقت کنید در صحبت کردن با کودک بیشتر دقت کنید بچه ها فکر می کنند بزرگترها همه چیز را می دانند. بنابراین وقتی به او می گوییم: "دست و پا چلفتی! عرضه یه کار ...