از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای رفتار درمانی شناختی

اضطراب فراگیر (GAD)

کمی درباره اضطراب فراگیر (GAD) بیشتر بدانیم. اضطراب فراگیر (GAD) : منظور از اصطلاح "حالت اضطرابی" عبارت است از اضطراب فراگیر (یا منتشری) که محدود به موقعیت های خارجی خاصی نباشد و در آن، رفتار اجتنابی پایدار و گسترده ای ...

اختلال وسواس فکری- عملی

درمان شناختی- رفتاری درباره ی اختلال وسواس فکری- عملی در رویکرد درمان شناختی- رفتاری اعتقاد بر آن است که عامل اصلی تداوم اختلال وسواس فکری- عملی در «خطاها و شیوه های نادرست تجزیه و تحلیل و ارزیابی افکار مزاحم نادرست» ...