از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای سرزنش کردن در زندگی زناشویی و رابطه اش با خیانت

سرزنش کردن در زندگی زناشویی و رابطه اش با خیانت

چگونه با سرزنش کردن زندگی زناشویی ام را به پرتگاه خیانت هدایت کنم؟!!! مهم ترین انگیزه افراد متاهلی که به روابط فرازناشویی روی می آورند،تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی است، چیزی که اکنون آن را در زندگی مشترکشان نمی ...