از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای سناریوهای عشقی تکراری

عشق و آسیبهای عاطفی

عشق و آسیبهای عاطفی سناریوهای عشقی تکراری! ما با آدمی که وارد رابطه ازدواج میشویم، در حال بازی یک سناریو هستیم. درست شبیه صحنه یک نمایش! هر نقشی را که ما بپذیریم، قطعا ادم مقابلمان باید نقش رو به روی ...