از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای شخصیت بوردرلاین

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی در روابط عاشقانه چگونه است؟ محبوب طوفانی      Stormy Partner اختلال شخصیت مرزی    Borderline Personality ویژگیهای اختلال شخصیت مرزی: اقدام دیوانه وار به منظور اجتناب از طرد شدن از سوی شما و غالبا رفتارهای شما را اینگونه تعبیر ...