از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای مسئولیت پذیری افراطی

احساس مسئولیت افراطی

ریشه های احساس مسئولیت افراطی سالکووکیس که ریشه های احساس مسئولیت افراطی در OCD و GAD را بررسی کرده، معتقد است که مسیرهای چندگانه ای برای شکل گیری مسئولیت پذیری افراطی وجود دارد: ✅ ممکن است در دوره کودکی ، ...