از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای نقش پدر در زندگی فرزند

نقش پدر در زندگی فرزند

نقش پدر در زندگی فرزند حضور پدر در زندگی فرزند ، باعث میشود ، او رفتار سالم تری داشته باشد، یکی از این رفتارهای سالم عملکرد بهتر او در مدرسه است. حتی در شرایطی که پدراز فرزند خود جدازندگی کند ...