از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محبوبه باقری طرقی

پل های ارتباطی

محبوبه باقری طرقی

 

مهارت ها

زوج درمانی 100

حیطه تخصصی:
*زوج درمانی

رویکرد درمانی:
*طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری و زوج درمانی هیجان مدار

سوابق تحصیلی:
*کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دکترای روانشناسی شناختی

سوابق کاری:
* تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تدریس در دانشگاه آزاد واحد ساری، نوروتراپی در مجتمع آموزشی سوده تهران، مشاوره در خانه سلامت منطقه ۱۱ تهران، روان‌درمانی و مشاوره در مرکز روانشناسی بینش