نقش پدر در زندگی فرزند
بهمن 25, 1396
کارگاه ها
بهمن 26, 1396

برنامه زمانی

برنامه زمانی دکتر مریم کشاورز

شنبه 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30
یکشنبه 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30
سه شنبه 9 10 11 12 1:30 2:30 3:30
چهارشنبه 9 10 11 12 1:30
پنج شنبه 2 3 4 5 6 7 8
در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 12 و پنج شنبه 5 تا 8 کارگاه ها برگزار میشود و ساعت ها قابل تغییر میباشد

برنامه زمانی دکتر محبوبه باقری

دو شنبه 9 10:40 12 1:30 3 4:20 5:40 7
سه شنبه 9 10:40 12 1:30 3 4:20 5:40 7
چهار شنبه 9 10:40 12 1:30 3 4:20 5:40 7

برنامه زمانی دکتر مائده بازرگان

یکشنبه 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
سه شنبه 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.